Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Навчально-методичне забезпечення

Завданням кафедри іноземних мов є підготовка конкурентоспроможних, міжнародно-орієнтованих спеціалістів з відповідними знаннями фахової іноземної мови, здатних на належному рівні спілкуватися із зарубіжними партнерами і брати участь у ділових та наукових форумах міжнародного рівня.

З огляду на це, викладачі кафедри іноземних мов активно працюють над удосконаленням навчально–методичного забезпечення дисциплін кафедри.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними комплексами (НМК). Розроблені навчальні та робочі програми, плани та методичні вказівки до проведення практичних занять, пакети лексичних та граматичних вправ для практичних занять та самостійної роботи, методичні вказівки до написання рефератів, підготовки презентацій, тестові завдання, завдання для самостійної роботи та самоперевірки знань та навичок, пакети контрольних завдань для перевірки знань, методичні матеріали з поточного та підсумкового контролю знань, критерії оцінювання знань та вмінь студентів, списки рекомендованої літератури та інформаційні ресурси.

Мета розроблених кафедрою НМК – систематизацiя матерiалу навчальної дисциплiни, покращення її методичного забезпечення, пiдвищення ефективностi та якостi занять, надання студентам методичної допомоги в засвоєннi навчального матерiалу, коректне планування та органiзацiя СРС i контролю знань студентiв.

НМК з дисциплін кафедри було розроблено відповідно до державних та галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм підготовки ОКР «бакалавр» та «магістр» з урахуванням вимог міжнародно-визнаних класифікацій освітніх програм і рекомендацій Ради Європи, а також на основі Типової (навчальної) програми дисципліни, навчального плану спеціальності.

Навчальні програми було розроблено згідно з вимогами відповідних освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а також на основі Типової (навчальної) програми дисциплін.

Робочі навчальні програми з дисциплін кафедри для кожної спеціальності та ОКР було складено на основі відповідної навчальної програми і навчального плану спеціальності. Вони містять викладення змісту модуля з розподілом на окремі навчальні заняття, визначають організаційні форми його вивчення, розподіл навчальних годин, форми поточного та підсумкового контролю, інформаційно-методичне забезпечення для кожної конкретної спеціальності та ОКР. На початку навчального року студент повинен ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, методами і формами навчання, способами, видами та критеріями контролю і оцінювання знань.

В навчально-методичному плані викладачі кафедри співпрацюють з такими зарубіжними центрами інформації, як "British Council" (англійська мова), науково-дослідницький центр ФРН, інститут ім. Гете (німецька мова), Французький методично-інформаційний центр у м. Львові (французька мова).

У навчально-методичному арсеналі кафедри на даний момент зібрано комплекти підручників з іноземних мов провідних видавництв світу (Cambridge University Press, Longman тощо), довідкова література, інтерактивні словники та періодичні видання, а також підручники, посібники та методичні розробки викладачів кафедри, створені за попередні роки для студентів усіх спеціальностей УАД.

Активне використання викладачами кафедри аутентичних дидактичних матеріалів ресурсної бази мережі Internet підвищує продуктивність вивчення іноземних мов та дозволяє студентам розширити свій лексичний запас та вміло використовувати його у повсякденному спілкуванні.

Викладачі кафедри складають для студентів кожної спеціальності УАД списки основної та додаткової рекомендованої літератури на кожен навчальний рік. На даний час всі студенти як денної, так і заочної форми навчання повністю забезпечені основними навчальними посібниками.

Події кафедри

бер
14
ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ В ZOOM! Dear students! З понеділка, 14.03.2022, спробуємо повернутися до дистанційного навчання. Прошу домовлятися з викладачами про час проведення пар. Все буде Україна!

10:05 — 308 ауд.

лют
28
Dear students! Канікули до 13 березня. Stay safe. See you soon! Everything will be UKRAINE!

10:59 — 322 ауд.

лют
15
ПОЧАТОК СЕМЕСТРУ 15 лютого 2022р. Навчання наразі ОНЛАЙН (ЗУМ). Студенти, не забувайте про пари! Усім міцного здоров"я,до зустрічі в ZOOM

12:00 — 308 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png